Hipoteka jako podstawowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego

W obecnych czasach o kredyty stara się coraz większa liczba osób, jednak kredyty gotówkowe nie cieszą się aż tak dużą popularnością, jak kredyty hipoteczne. Decydując się jednak na kredyt hipoteczny, należy przedstawić odpowiednie zabezpieczenie, które w przypadku niespłacalności zostanie przejęte. Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest oczywiści hipoteka, jednak co warto o niej wiedzieć?

Hipoteka jako podstawowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Podstawowym zabezpieczeniem stosowanym przez banki podczas udzielania kredytów hipotecznych jest hipoteka będąca ograniczonym prawem rzeczowym oznaczającym, iż bank, na którego rzecz została ona ustanowiona, nie ma prawa władania nieruchomością na tych samych prawach co jej właściciel. Przedmiotem hipoteki oprócz nieruchomości może być również:
⦁ użytkowanie wieczyste,
⦁ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
⦁ wierzytelność, która jest zabezpieczona hipoteką.
Dosyć istotny jest fakt, iż wierzyciel ma możliwość zaspokojenia się z obciążonej nieruchomości bez względu na to, kto jest właścicielem tejże nieruchomości po ustanowieniu hipoteki. Oznacza to, że zmiana właściciela danej nieruchomości spowodowanej przykładowo sprzedażą nie wpływa na istnienie hipoteki, a zgodnie z prawem nowy właściciel staje się dłużnikiem hipotecznym. Inną ważną kwestią jest fakt, iż bank ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń przed wierzycielami osobistymi kredytobiorcy, na których rzecz hipoteka nie została ustanowiona. Istnieje możliwość obciążenia hipoteką więcej niż jednej nieruchomości, aby zabezpieczyć tę samą wierzytelność. Powstaje w tym przypadku tzw. hipoteka łączna umowna, której istotą jest fakt, iż wierzyciel ma prawo żądać spełnienia swoich roszczeń w całości lub w części ze wszystkich nieruchomości łącznie, z niektórych z nich lub też z każdej z osobna.

Ustanowienie hipoteki

Hipotekę ustanowić może właściciel danej nieruchomości bez względu na to, czy jest on dłużnikiem wobec banku, czy osobą trzecią. W przypadku, gdy hipoteka została ustanowiona przez osobę trzecią, która nie jest dłużnikiem banku, to staje się ona dla niego dłużnikiem rzeczowym i odpowiada za spłatę zobowiązania tylko i wyłącznie z obciążonej nieruchomości. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, także wierzytelność przyszłą, czyli taką, która w chwili ustanawiania hipoteki jeszcze nie istnieje, ale może powstać w przyszłości. Hipoteka stanowi zabezpieczenie wierzytelności do określonej sumy pieniężnej, która będzie z reguły wyższa niż kwota samego kredytu. Jednak w przypadku, gdy hipoteka nie będzie jedynym zabezpieczeniem kredytu, to jej wartość będzie z pewnością niższa. Hipoteka zabezpiecza oprócz kwoty kapitału kredytu również wszelkie koszty postępowania, roszczenia o odsetki oraz inne świadczenia uboczne, które zostały wyraźnie określone w dokumencie, który stanowi podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej.