Ryzyko banków związane z udzielaniem kredytów hipotecznych

Badanie zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu związane jest z oceną przyszłej wypłacalności kredytobiorcy, co prowadzi do ograniczenia w ten sposób ryzyka banku związanego z zaangażowanymi środkami. Podstawą do oceny ryzyka kredytowego jest zbadanie wiarygodności kredytowej klienta, co ma na celu sprawdzenie, czy jego sytuacja finansowa gwarantuje spłatę kredytu z wszystkimi kosztami w oznaczonym terminie. Natomiast przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia kredytu zmniejsza ryzyko kredytowe banku, gdyż pozwala na odzyskanie całości lub części zaangażowanych środków.

Analiza wiarygodności kredytowej

Aby ustrzec się od nadmiernego ryzyka kredytowego, banki muszą również analizować wiarygodność klienta po udzieleniu kredytu, gdyż wskutek nieprzewidzianych okoliczności, które mogą pojawić się w każdej chwili, spłacalność kredytu lub jego zabezpieczenie może ulec niekorzystnej zmianie, narażając bank na straty.
Treść dostarczył portal https://bankingo.pl/

Rekomendacja S

Zgodnie z Rekomendacją S, która stanowi ramy dla prawidłowej identyfikacji, nadzoru oraz zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych, które zostały zabezpieczone hipotecznie, organem odpowiedzialnym za zatwierdzenie oraz wprowadzenie polityki zarządzania wspomnianym już ryzykiem jest zarząd banku. Omawiana polityka powinna być wynikiem zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku strategii zarządzania ryzykiem, która związana jest z prowadzoną działalnością. Powinna ona być odzwierciedleniem określonego w strategii oraz przyjętego przez radę nadzorczą apetytu na ryzyko, oraz maksymalnego poziomu wskaźnika Dtl i wskaźnika LtV. Bardzo ważne jest to, aby składowymi polityki zarządzania kredytowymi ekspozycjami, które zostały zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach były przede wszystkim:
· w przypadku identyfikacji, pomiaru oraz oceny ryzyka zabezpieczonych hipotecznie ekspozycji kredytowych zasady związane z:
· oceną zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, która zawiera w szczególności zarówno opis procesu akceptacji wniosku, jak i opis związany ze sposobem uwzględniania ryzyka stopy procentowej w ocenie zdolności kredytowej klientów,
· określaniem maksymalnej dopuszczalnej wartości wskaźnika DtL oraz wskaźnika LtV,
· przyjmowaniem wkładu własnego (udzielane obecnie kredyty wymagają wkładu własnego),
· określaniem zakresu, a także sposobu, w jaki będą dokumentowane informacje konieczne do oceny zdolności kredytowej,
· w przypadku akceptacji i ograniczania ryzyka zabezpieczonych hipotecznie ekspozycji kredytowych zasady dotyczące:
· brania pod uwagę ryzyka, które wynika ze specyfiki produktowej ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w procesie zarządzania ryzykiem tych ekspozycji,
· określania poziomu ryzyka dla danych portfeli kredytowych na poziomie, który będzie do zaakceptowania,
· zabezpieczania oraz ograniczania ryzyka związanego z zabezpieczonymi hipotecznie ekspozycjami kredytowymi, w tym również precyzyjne zasady ustalania oraz stosowania maksymalnego poziomu portfela produktowego, pojedynczej ekspozycji, ekspozycji wobec klienta, a także wskaźnika LtV,