Faktura RR i jej charakterystyka

Transakcje kupna i sprzedaży obwarowane są dość konkretnymi przepisami. Zazwyczaj sprzedający wystawia fakturę vat osobie, która kupuje od niego jakieś określone produkty bądź płaci za wykonanie usług. Istnieje przypadek, gdy role się odwracają. Jeśli przedsiębiorca kupuje towar rolny lub usługę o charakterze rolniczym od rolnika ryczałtowego to prawodawca pozostawia obowiązek fakturowania po stronie podmiotu kupującego. Ta wyjątkowa sytuacja jest podyktowana względami praktycznymi, gdyż przedsiębiorcy są czynnymi płatnikami vat, a rolnicy nie podlegają takim obowiązkom.

Kim jest rolnik ryczałtowy?

Pojęcie rolnika ryczałtowego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt. 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza ono rolnika, który dostarcza produkty i usługi rolnicze pochodzące wyłącznie z własnej działalności rolniczej. Rolnik ryczałtowy co do zasady korzysta ze zwolnienia z podatku vat. Wyjątkiem są rolnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych na mocy odrębnych przepisów. Jeżeli dany rolnik postanowił zostać czynnym płatnikiem vat, to po upływie trzech lat może znowu starać się o zwolnienie z podatku. Wystarczy wówczas, że złoży stosowne zawiadomienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zawiadomienie musi być złożone pisemnie przed początkiem okresu, od którego zwolnienie miałoby obowiązywać.

Faktura RR – jak wygląda?

Faktura RR w wielu względach jest podobna do innych rodzajów faktur. Tak samo bowiem musi mieć przyporządkowany numer ewidencyjny oraz wykazywać strony transakcji i konkretne oznaczenie przedmiotu transakcji, w tym jego wartość. Musi również wskazywać datę i miejsce dokonania zakupu oraz datę i miejsce jej wystawienia, jeśli nie są to dane tożsame. W fakturze podaje się stawkę zryczałtowanego podatku vat oraz całość należności, jakie pokrywa kupujący. Fakturę wieńczy oświadczenie rolnika, w którym potwierdza, iż jest rolnikiem ryczałtowym. Obecnie faktury tego typu mogą być także składane elektronicznie.

Faktura RR – kiedy wymaga się korekty?

Faktura RR może zawierać istotne błędy, więc musi zostać w tym zakresie sprostowana niezwłocznie po ich wykryciu. Korekta następuje także w sytuacji, gdy zmieniły się znacząco okoliczności zakupu lub którakolwiek ze stron się wycofała i do transakcji ostatecznie nie doszło. Okolicznością zmieniającą zapisy w fakturze jest również udzielony rabat przez sprzedającego bądź wzrost cen towarów i usług w stosunku do pierwotnie ustalonych należności. Wszystkie te przypadki wymagają wprowadzenia nowych danych.

Artykuł powstał przy współpracy z afaktury.pl