Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego – co powinien zawierać i jakie dodatkowe dokumenty mogą być potrzebne?

Kredyty to w dzisiejszych czasach powszechność, ponieważ otrzymywane co miesiąc w pracy wynagrodzenie nie jest w stanie zaspokoić wszystkich naszych potrzeb. Obecnie wiele osób marzy o własnym mieszkaniu, jednak aby pragnienie to zostało spełnione, należy postarać się o kredyt. W celu uzyskania kredytu hipotecznego kredytobiorca zobowiązany jest do wypełnienia i przedłożenia w wybranym przez siebie banku wniosku o przyznanie kredytu hipotecznego. Co ważne, formy wniosków o przyznanie kredytów, które banki opracowują, różnią się pomiędzy sobą, co oznacza, iż osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny w danym banku musi się zgłosić po wniosek w tym konkretnym banku (nie może przekazać bankowi X wniosku, który otrzymała w banku Y).

Wniosek kredytowy powinien zawierać przede wszystkim:

Podstawowe informacje o kredytobiorcy:

· oznaczenie wnioskodawcy,
· siedziba/miejsce zamieszkania,
· REGON,
· NIP/PESEL,
· rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Informacje, które dotyczą wnioskowanego kredytu:

· kwota i waluta oraz przeznaczenie kredytu,
· okres kredytowania,
· termin, w którym środki zostaną przekazane do dyspozycji kredytobiorcy,
· termin spłaty zaciągniętego zobowiązania,
· proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu.

Oświadczenie potencjalnego kredytobiorcy:

· o tym, czy posiada lub nie posiada rachunku w innym banku,
· o tym, czy korzysta lub nie korzysta w innym banku z kredytu, pożyczki lub poręczenia,
· o wysokości zobowiązań związanych z udzielonymi poręczeniami, gwarancjami,
· o posiadaniu wymagalnych zobowiązań.
· Spis załączników do wniosku

Oprócz tego potencjalny klient powinien dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, które zostały wskazane przez bank. W przypadku kredytu na zakup mieszkania klient powinien przede wszystkim przekazać bankowi dokument z zakładu pracy, który potwierdza jego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz zaświadczenie o uzyskiwanych zarobkach. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które pracują na umowę zlecenia czy też umowę o dzieło to są one zobligowane do przekazania oryginałów umów, oświadczenia pracodawcy, iż w przyszłości zamierza podtrzymać dany rodzaj stosunku pracy, a także PIT-y z ostatnich 2 lat, które zostały potwierdzone przez urząd skarbowy.

W przypadku budowy domu jednorodzinnego kredytobiorca powinien przedłożyć w banku przede wszystkim:

· dowód własności działki,
· wypis z księgi wieczystej,
· wypis z ewidencji gruntów,
· kosztorys całej budowy,
· zaświadczenie stwierdzające niezaleganie z podatkiem od nieruchomości,
· projekt techniczny budynku,
· polisa ubezpieczeniowa od ognia i innych zdarzeń losowych.

Większość banków wymaga przedłożenia przez kredytobiorcę dosyć dużej ilości dokumentów, które są związane z proponowanymi zabezpieczeniami kredytu hipotecznego.

Przykładowo jeden z polskich banków wymaga dołączenia przede wszystkim:

· uwierzytelnionego oraz aktualnego odpisu z ksiąg wieczystych,
· aktualnego wypisu z rejestru gruntów, w przypadku gdy dana nieruchomość wpisana jest do takiegoż rejestru,
· wyceny wartości nieruchomości, której może dokonać tylko uprawniony rzeczoznawca,
· polisy ubezpieczeniowej budynków, które znajdują się na danej nieruchomości,
· zaświadczenia, które potwierdza uiszczenie podatków, które są związane z nieruchomością.